Illegale middelen

Blijf alert op illegale gewasbeschermingsmiddelen.

In sommige Europese landen zijn illegale en vervalste gewasbeschermingsmiddelen een groeiend probleem. Deze illegale producten worden niet getest, zijn niet gereguleerd en kunnen niet alleen oogsten vernietigen of schade doen, maar kunnen ook een bedreiging vormen voor de gezondheid van de consument en voor het milieu.
Nederland kent een goed gestructureerde gewasbeschermingsmarkt, mede omdat alle bedrijven die handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen moeten voldoen aan de Algemeen verbindend verklaring (AVV) van het CDG-certificatieschema én opgenomen zijn in het register van de Stichting CDG. Daarnaast dragen ook de vele gecertificeerde telers in belangrijke bij aan deze goede structuur. Gelet op het belang van Nederland als toegangspoort tot Europa concentreert de aandacht zich dan ook primair op onze havens en luchthavens in verband met doorvoer naar elders als het om vervalste middelen gaat. Toch moeten we ook in Nederland alert blijven op het gebruik van vervalste middelen.
In beginsel kunnen drie typen vervalste middelen worden onderscheiden:
 • Namaakproducten in een goede kwaliteit verpakking die nauwelijks te onderscheiden zijn van originele producten.
  Een indicatie dat het om namaakproducten gaat, kan zijn dat de kleur of consistentie van deze producten anders is dan in het verleden.
 • Namaakproducten met beperkte etikettering of in een andere verpakking dan waarin het originele product gewoonlijk wordt verkocht, maar die identiek lijken aan het originele toegelaten product.
  Deze producten zijn duidelijk illegaal en niet toegelaten, en moeten onmiddellijk worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten.
 • Illegale parallelimporten.
  Hoewel veruit de meerderheid van de parallelimporten volkomen legaal is, worden sommige parallelproducten omgepakt. Daarmee kan een risico ontstaan dat het product niet de originele en dus illegale bestanddelen bevat.
Om te voorkomen dat telers per ongeluk illegale of namaak gewasbeschermingsmiddelen kopen, geven we de volgende aandachtspunten:
 • Koop producten alleen van betrouwbare leveranciers (zie het Register op www.stichtingcdg.nl)
 • Ga niet in op “te mooi om waar te zijn” internetaanbiedingen.
 • Vermijd kofferbakverkopers.
 • Verzeker u er van dat gewasbeschermingsmiddelen compleet zijn geëtiketteerd met de Nederlandse voorschriften. Dit is wettelijk voorgeschreven.
 • Koop nooit gewasbeschermingsmiddelen van iemand die weigert een verklaring te geven van de naam van het product en de verkochte hoeveelheid.
 • Bij twijfel: neem contact op met de NVWA
De strijd tegen valse gewasbeschermingsmiddelen (counterfeitproducten) heeft nadrukkelijk de aandacht van Nefyto. Nefyto werkt met een Task Force Anti Counterfeit en onderhoudt contacten over dit thema met ECPA én met controlerende instanties en stakeholders in Nederland om bewustwording en controle te verbeteren en daarmee de doorvoer en invoer van namaak gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen.


Meer informatie: