TOPPS water

Het project TOPPS Nederland richt zich op het beperken van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar  oppervlaktewater.  TOPPS is een project waarin meerdere stakeholders zijn betrokken, dat loopt tot en met 2017.
 
Beperking van emissie van gewasbeschermingsmiddelen is al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt voor Nefyto. Door diverse projecten, in samenwerking met andere partijen, is al veel bereikt op dit gebied. Projecten als Schone Bronnen, later opgevolgd door het huidige WaterABC, hebben de nodige resultaten opgeleverd. Met de Toolbox Emissiebeperking, die eind 2013 is geïntroduceerd, waren eind 2014 zo'n 9.000 telers bereikt. Dat aantal breidt zich nog steeds uit.
 
Maar het moet en kan nog beter. Daarom hebben Nefyto en de Europese koepelorganisatie ECPA in juni 2015 het Europese project TOPPS geïntroduceerd in Nederland. TOPPS staat voor Train Operators to Promote best Practices en Sustainability, een project dat al een aantal jaren loopt in diverse Europese lidstaten.
TOPPS heeft inmiddels een aantal Best Management Practices (BMP's) opgeleverd. Deze BMP's zijn het resultaat van onderzoeken en praktijkbevindingen, waarbij wetenschappers en telers betrokken zijn geweest. Met de introductie van TOPPS in Nederland wil Nefyto de Nederlandse telers vertrouwd maken van deze BMP's.
 
TOPPS heeft twee deelprojecten. Het ene deelproject is de in 2014 ontwikkelde erfemissiescan. Het andere deelproject betreft perceelafspoeling. De erfemissiescan richt zich op puntemissies vanaf het erf, want het erf is een belangrijke emissieroute gebleken. De erfemissiescan is een quick scan, die alle risicovolle punten in beeld brengt. De scans worden uitgevoerd door adviseurs van de bij Agrodis aangesloten distributiebedrijven, die hier speciaal voor worden opgeleid. Aan de hand van de scan kan de adviseur aanbevelingen doen aan de teler, waarbij de Toolbox Emissiebeperking en de BMP's vanuit TOPPS goede hulpmiddelen zijn.
Voor het deelproject perceelafspoeling wordt een demoproject gestart in de Kollumerwaard, in samenwerking met LTO Noord. Hier worden BMP's die door telers zelf zijn bedacht getest, gemeten en gedemonstreerd.
 
De kick-off bijeenkomst voor TOPPS vond plaats op het akkerbouwbedrijf 'Nieuw Tiengemeten' in Dinteloord. Aanwezig hierbij waren vertegenwoordigers van Nefyto, de diverse stakeholders en de overheid. Ook aanwezig was Europees projectleider Manfred Röttele, die tevens een inleiding hield.
Meet informatie over TOPPS vindt u hier: www.topps-life.org.
 
Presentatie TOPPS Nederland, Presentatie TOPPS Europa
TOPPS flyer Afspoeling, flyer Driftreductie

TOPPS maakt gebruik van de Toolbox kaarten

Films
 

Ontwikkeling van de spuit en emissiebeperking

De rol van ICT-toepassingen

Emissiebeperking in de glastuinbouw

Het vullen van de veldspuit

Driftreducrende spuitdoppen in de fruitteelt