Werkwijze

Waar mogelijk neemt Nefyto het initiatief om via zelfregulering tot afspraken te komen. Dat kunnen afspraken binnen de branche zijn, maar ook bijvoorbeeld convenanten met overheden of andere partijen.

In oktober 2006 is door alle bij Nefyto aangesloten bedrijven de Product Stewardship Gedragscode ondertekend.

Nefyto is betrokken bij het Platform Duurzame Gewasbescherming. Binnen dit Platform wordt samen met de ministeries van EZ en IenM , de drinkwaterbedrijven, de waterschappen, LTO Nederland, Agrodis, Plantum, Cumela, NVWA en Artemis gewerkt aan het realiseren van de beleidsdoelen voor duurzame gewasbescherming.

Nefyto is daarnaast actief betrokken bij het Expert Centre Speciality Crops en het Fonds Kleine Toepassingen. Dit zijn belangrijke instrumenten om toelatingen mogelijk te maken voor toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen in teelten met een beperkte omvang en/of voor ziekten of plagen die minder frequent voorkomen.

Verder heeft Nefyto in een convenant met overheid en bedrijfsleven afspraken vastgelegd over de wijze waarop gebruikte verpakkingen en resten van gewasbeschermingsmiddelen worden afgevoerd. Dit Convenant inzake Resten en Gebruikte Verpakkingen van Gewasbeschermingsmiddelen heeft geleid tot de STORL-regeling.