Actueel

 • Gewasbescherming actueel in de politiek

  De Vaste Commissie voor LNV van de Tweede Kamer organiseerde op 16 april 2019 een rondetafelgesprek over plantgezondheid en op 24 april 2019 is er een Algemeen Overleg over gewasbeschermingsmiddelen.

  Lees meer

 • Omwonenden en gewasbeschermingsmiddelen

  Nefyto en de bij Nefyto aangesloten bedrijven begrijpen dat de publiciteit over blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de manier waarop over dit thema wordt bericht, kunnen leiden tot bezorgdheid bij omwonenden.
  Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen betekent echter niet dat ook sprake is van gezondheidseffecten. Lees meer

 • Nefyto Bulletin 2019/1

  Het Nefyto Bulleltin 2019/1 is digitaal beschikbaar en als pdf. Lees meer

 • Beantwoording vragen EenVandaag

  Ten behoeve van de radiouitzending en televisieuitzending van EenVandaag van 15 april 2019 heeft Nefyto een aantal vragen beantwoord over het proces rondom de Bee Guidance. Dit betreft het conceptrichtsnoer dat bedoeld is om te worden gebruikt bij de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen voor bijen en bestuivers. Lees meer

 • Persbericht: Nefyto-bedrijven bereiden zich voor op Brexit

  De bij Nefyto aangesloten bedrijven zijn volop bezig met voorbereiding voor de Brexit. De uiteindelijke vorm van de Brexit is helaas lastig te voorspellen en daarom kan het niet helemaal worden uitgesloten dat er bepaalde productstromen worden geraakt. De gewasbeschermingsmiddelenindustrie zet er echter op in om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Lees meer

 • Persbericht: Nefyto ontwikkelt Graadmeter Groene Gewasbeschermingsmiddelen

  Groene gewasbeschermingsmiddelen staan sterk in de belangstelling. De bij Nefyto aangesloten bedrijven zijn dan ook zeer actief op dit vlak. Tot dusverre is het moeilijk om de voortgang van de implementatie van groene gewasbeschermingsmiddelen te meten. Daarom wil Nefyto de Graadmeter Groene Gewasbescherming ontwikkelen en staat daarbij open voor de input van en samenwerking met andere betrokken partijen.
  Lees meer

 • Achterstand in beoordeling middelen

  Achterstand in beoordeling middelen geen risico voor de consument, maar wel voor het effectief middelenpakket voor telers. Lees meer

 • Nefyto Bulletin 2018/3

  Het Nefyto Bulletin 2018/3 is digitaal beschikbaar en als pdf. Lees meer

 • Persbericht: Uitstel en aanpassing voorstellen beperkingen neonicotinoïden noodzakelijk

  Nefyto vindt het onbegrijpelijk dat Minister Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer van 24 april 2018 aangeeft in te stemmen met het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van de drie neonicotinoïden imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin verder te beperken. Lees meer

 • IPM zonder middelenlijsten is sleutel naar duurzame landbouw

  Nefyto-reactie op conceptcertificatieschema ‘On the way to planetproof’ voor plantaardige producten. Lees meer

 • Persbericht: Nefyto partner in Nationale Bijenstrategie

  Nefyto heeft op 22 januari 2018 samen met 43 andere partners in aanwezigheid van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Bijen zijn belangrijk voor de voedselvoorziening en de biodiversiteit. Met gebundelde krachten komt de juiste kennis op de juiste plek, worden ervaringen gedeeld en worden de partners geïnspireerd om de Nationale bijenstrategie uit te voeren. Lees meer

 • Persbericht: Nefyto publiceert afzetcijfers gewasbeschermingsmiddelen met uitgebreide toelichting

  Medio december 2017 heeft Nefyto de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland gepubliceerd. De publicatie betreft niet alleen de cijfers van 2016, ook de trends vanaf 1990 worden inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Dit streven naar transparantie komt voort uit de visie en ambitie van Nefyto. Lees meer

 • Persbericht: Nefyto presenteert de GBM FactChecker

  Bijdragen aan kennis over gewasbeschermingsmiddelen en onbegrip en onduidelijkheid wegnemen. Met die gedachte introduceerde Nefyto de GBM FactChecker in 2017. Discussie voeren en de dialoog aangaan met de wetenschap, politici en de maatschappij staat hierbij centraal. Lees meer

 • Afzetcijfers gewasbeschermingsmiddelen

  Op grond van een wettelijke verplichting levert Nefyto al sinds tientallen jaren de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen uitgedrukt in actieve stof aan de overheid aan. Het gaat om de gezamenlijke afzet van alle in Nefyto deelnemende bedrijven op de Nederlandse markt.  De gegevens worden verzameld via de Stichting Fytostat, die deze aan Nefyto ter beschikking stelt. Lees meer

 • Ontwikkelingen biodiversiteit

  Op 29 november 2017 vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de ontwikkeling van de biodiversiteit en de mogelijke oorzaken daarvan. In de discussie over biodiversiteit worden landbouw en gewasbeschermingsmiddelen met enige regelmaat genoemd en hiermee in verband gebracht. 

  Lees meer

 • Persbericht: Artemis en Nefyto starten juridische procedure tegen gebruiksverbod buiten de landbouw

  De overheid heeft vorig jaar een verbod ingesteld op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en is voornemens om per 1 november 2017 dit verbod uit te breiden tot alle toepassingen buiten de landbouw. Ondanks bezwaren van Artemis en Nefyto zet de overheid dit verbod door. Genoemde organisaties vinden het verbod onrechtmatig, ongegrond en onwenselijk en hebben daarom besloten een juridische procedure tegen de Staat te starten. Lees meer

 • Persbericht: Grote zorgen over politieke invloed op toelating gewasbeschermingsmiddelen

  Nefyto is van mening dat, gezien de technische en wetenschappelijke complexiteit, de beoordeling van individuele gewasbeschermingsmiddelen niet thuishoort in de politie. Lees meer

 • Persbericht: Nefyto Visie en Ambitie: Contribute, Commit, Connect and Communicate

  De Nefyto Visie en Ambitie, die afgelopen december is gepresenteerd, kan rekenen op veel belangstelling van stakeholders. Om de Nefyto Visie en Ambitie nog breder bekend te maken, is de korte versie nu in het Engels vertaald met als titel: Toward a sustainable and transparant future. De vier V’s zijn in de vertaling vier C’s geworden: Contribute, Commit, Connect and Communicate. Lees meer

 • Persbericht: Green Deal over verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen getekend

  Met het ondertekenen van de Green Deal onderstrepen de partijen de gezamenlijke aanpak voor een verantwoord gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen door planten- en tuinliefhebbers. Lees meer

 • Persbericht: Extra restricties middelengebruik onnodig en onwenselijk

  Nefyto heeft kennisgenomen van het feit dat er afspraken worden gemaakt tussen enkele grote supermarkten en Greenpeace en Natuur & Milieu over het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van aardappelen, groente en fruit in Nederland. Nefyto vindt extra restricties onnodig en onwenselijk. Lees meer

 • Persbericht Analyse van eerste 500 Erfemissiescans: Verminderen emissie vanaf het erf vraagt nog ste

  Tijdens een themamiddag “Emissiebeperking in de Praktijk” gehouden op donderdag 14 juli 2016 werd de analyse van de eerste 500 scans van de Erfemissiescan Gewasbescherming gepresenteerd. De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. Lees meer

 • Persbericht: Het gaat goed met de bijen

  Bijen en de gezondheid van bijen houdt veel mensen bezig. Daarbij komt de relatie tussen de gezondheid van bijen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ook regelmatig aan bod. Lees meer

 • Persbericht: Gemeenten en bedrijven betalen de rekening voor verbod gewasbeschermingsmiddelen buiten

  Staatssecretaris Dijksma heeft op 30 maart 2016 het besluit gepubliceerd waardoor het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen met ingang van 31 maart 2016 niet meer is toegestaan. Lees meer

 • Persbericht: Middelenlijst Natuur & Milieu is misleidend

  De Stichting Natuur & Milieu heeft CLM een classificatie laten maken van gewasbeschermingsmiddelen. Nefyto keurt de classificatie en de systematiek die aan de lijst ten grondslag ligt af. De lijst zegt niets over risico’s bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de dagelijkse praktijk. Alle middelen op de lijst zijn bij
  gebruik volgens het etiket veilig voor mens en milieu. Lees meer

 • Persbericht: Namaakgewasbeschermingsmiddelen: goed opletten en melden

  Voor vele sectoren geldt dat namaakproducten op de markt worden gebracht. Dat speelt helaas ook in de land- en tuinbouw met gewasbeschermingsmiddelen. Namaak-gewasbeschermingsmiddelen zijn niet beoordeeld door toelatingsautoriteiten - zoals in Nederland het Ctgb - en zijn dus illegaal. Lees meer

 • Persbericht: vijf aanbevelingen om innovatie, concurrentiepositie en duurzame productie te bevordere

  Met de aanstaande nieuwe leden van het Europees Parlement en een nieuwe samenstelling van de Europese Commissie verandert ook het Europese politieke landschap. De nieuwe Parlements- en Commissieleden zullen worden geconfronteerd met talrijke uitdagingen, waaronder het verlies van de innovatiekracht en de concurrentiepositie van de Europese Unie en de noodzaak een groeiende bevolking te voeden met steeds schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen. In dit kader heeft de Europese Crop Protection Association (ECPA) een visie voor een duurzame en productieve toekomst in Europa ontwikkeld. Lees meer