Delen:

Zorgen omwonenden meenemen bij opvolging Gezondheidsraad-advies

In januari 2014 bracht de Gezondheidsraad advies uit over de risico’s voor omwonenden als gevolg van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. De Gezondheidsraad sprak het vermoeden uit dat het risico voor omwonenden laag zal zijn ten opzichte van het risico voor beroepsmatig blootgestelden. Omdat onder Nederlandse omstandigheden weinig onderzoek is gedaan naar de vraag of omwonenden van landbouwpercelen kans op gezondheidsschade lopen door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, heeft de Gezondheidsraad voorgesteld om blootstellingsonderzoek in Nederland uit te voeren. Het Kabinet heeft inmiddels laten weten dit advies op te volgen.
 
In het vandaag gepresenteerde Zwartboek Gifklikker.nl zijn meldingen van verontruste burgers opgenomen over het spuiten met bestrijdingsmiddelen. In april 2013 riepen de Partij voor de Dieren en de stichting Bollenboos omwonenden daartoe op. Het meldpunt Gifklikker.nl was bedoeld voor “iedereen die zich zorgen maakt over het gif dat in zijn omgeving wordt gebruikt”. Met de publicatie wordt de juistheid van de keuze van de Gezondheidsraad bevestigd om blootstellingsonderzoek in Nederland uit te voeren, niet meer en niet minder.
 
Nefyto vindt dat zorgen altijd serieus genomen moeten worden. Nefyto was ook een van de initiatiefnemers van de campagne “een goede buur is beter...”, samen met LTO, Cumela en Agrodis. In een regulier contact tussen toepasser en omwonende kunnen de eerste vragen immers meestal al beantwoord worden.
 
Nefyto wijst er verder op dat er de afgelopen decennia veel is gedaan om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veiliger en duurzamer te maken. Via intensieve productbegeleiding en product stewardship projecten, gericht op emissiebeperking, goede landbouwpraktijken, toepassen van de middelen volgens de voorschriften op het etiket heeft de industrie in belangrijke mate bijgedragen aan dit resultaat. Ook heeft innovatie geleid tot meer selectieve en veiliger gewasbeschermingsmiddelen
 
Nefyto roept alle betrokkenen op om via onderzoek naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad meer duidelijkheid te krijgen over de vraag of er niet alleen zorgen zijn, maar of er ook daadwerkelijk sprake is van risico’s voor omwonenden. Daarbij geeft Nefyto tevens aan dat in het kader van de toelatingsprocedure in Nederland de beoordeling van het aspect risico’s voor omwonenden al wordt meegenomen en binnenkort, in het kader van een nieuw Europees richtsnoer, wordt geharmoniseerd.
Klik hier om dit bericht te downloaden