Delen:

Nefyto pleit voor heroverweging beleid gewasbescherming buiten de landbouw

Waar het gaat om de regulering van gewasbeschermingsmiddelen heeft de vorige staatssecretaris van EZ mevrouw Dijksma een helder beleid gevoerd, dat naar het beeld van Nefyto was gestoeld op de volgende drie belangrijke uitgangspunten:
  1. Besluiten moeten worden genomen op een wetenschappelijke basis
    Voor de wetenschappelijke beoordeling van het toelatingsdossier van gewasbeschermingsmiddelen en van andere wetenschappelijke informatie zijn EFSA en het Ctgb de aangewezen partijen. Aan deze instanties is het om te oordelen of gewasbeschermingsmiddelen veilig gebruikt kunnen worden. Als EFSA en Ctgb constateren dat een toelating kan worden afgegeven met daarbij behorende gebruiksrestricties, is er geen aanleiding om tot een gebruiksverbod over te gaan.
  1. Toelatingsbeleid / regelgeving ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen volgt in principe Europa
    Harmonisatie van regelgeving op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen is noodzakelijk om een level playing field te creëren. De Europese wetgevingskaders moeten daarom worden gerespecteerd; level playing field is belangrijk. Als het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland zou worden verboden, terwijl het in buurlanden nog is toegelaten, leidt dat tot illegale aankopen en illegale toepassingen.
  1. Stimulering van groene gewasbeschermingsmiddelen
    Als staatssecretaris van EZ was mevrouw Dijksma bijzonder actief in het stimuleren van verdere verduurzaming en vergroening van gewasbescherming. In Nederland is een Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen tot stand gekomen, waarbij wordt gewerkt aan de versnelling van de toelating van groene (laag-risico) middelen. Verder heeft mevrouw Dijksma als staatsecretaris van EZ op Europees niveau het initiatief genomen voor een EU Actieplan vergroening gewasbescherming. Tegen deze achtergrond is het volstrekt onbegrijpelijk als het voorgenomen beleid om groene gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw te verbieden, zou worden gehandhaafd.
In de Tweede Kamer is er nog steeds veel kritiek op het concept-Besluit gebruik gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Met de beantwoording door staatssecretaris Mansveld van de 166 vragen is nog steeds niet duidelijk gemaakt hoe het Besluit bijdraagt aan het halen van milieudoelen en het verminderen van blootstelling. Ook zijn met de beantwoording de zorgen over de risico’s van de alternatieven niet weggenomen.
 
Nefyto heeft in een brief gepleit voor een heroverweging van het beleid van het ministerie van IenM ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw en de hoop uitgesproken dat staatssecretaris Dijksma bereid is de uitgangspunten voor haar beleid bij het ministerie van EZ ook toe te passen binnen haar nieuwe werkveld.