Delen:

Innovatie

De gewasbeschermingsmiddelen-industrie innoveert op veel thema’s:
  • Ontwikkeling van nieuwe chemische stoffen
  • Onderzoek naar en doorontwikkeling van bestaande producten
  • Ontwikkeling van nieuwe formuleringsvormen
  • Ontwikkeling van nieuwe verpakkingsvormen
  • Innovatie door onderzoek naar geïntegreerde teelt
  • Innovatie door toepassing van biotechnologie

 


Nieuwe, innovatieve middelen kunnen substantieel bijdragen aan vermindering van de milieubelasting. Zo berekende het Planbureau voor de leefomgeving in 2007 (Tussenevaluatie van de nota duurzame gewasbescherming) dat in de periode 1998 – 2005 een kwart van de reductie van de milieubelasting werd gerealiseerd door veranderingen in het pakket toegelaten middelen. Omgekeerd: vermindering van de milieubelasting is daarmee, afhankelijk van de onderliggende oorzaak, in meer of mindere mate een indicatie voor innovatie van het middelenpakket.

In het kader van het Convenant Duurzame Gewasbescherming heeft Nefyto de innovatie via twee methoden gekwantificeerd.

Uit gegevens van het Ctgb (aantal nieuwe toelatingen, wijzigingen van de toelatingen en intrekken van toelatingen) leidt Nefyto af dat er geen aanwijzingen zijn dat de getalsmatige veranderingen in het pakket toegelaten middelen in de periode vóór 2006 afwijkt ten opzichte van de periode na 2006. Extrapolerend is dit een duidelijke indicatie dat de innovatie van het middelenpakket (gericht op vermindering milieubelasting) in de periode 2006 – 2007 gelijk is gebleven ten opzichte van de ervoor liggende periode.

Uit een analyse het milieuprofiel (milieu-effectenkaarten van Telen met Toekomst) voor diverse belangrijke segmenten blijkt een forse verbetering in de afgelopen 10 jaar. Ook de vergelijking van de milieuprofielen van de middelenpakketten voor diverse belangrijke segmenten over de afgelopen 2 jaar geeft een positief beeld en bevestigt dat innovatie van het middelenpakket (gericht op vermindering milieubelasting) zich doorzet in de periode na 2006.

Zie ook de themapagina over innovatie.