Delen:

Bijdragen aan duurzame gewasbescherming

Één van de aandachtspunten van de Product Stewardship Gedragscode is duurzame gewasbescherming. Nefyto neemt daarom deel aan de stuurgroep van het Praktijknetwerk Telen met Toekomst, dat in 2004 is opgericht. Telen met Toekomst vervult een spilfunctie in de verspreiding van kennis over duurzame gewasbescherming en bemesting en stimuleert de toepassing van beschikbare kennis in de praktijk.
Haalbaar en effectief gebleken methoden en technieken worden onder de aandacht gebracht van agrarische ondernemers. De projectorganisatie zoekt hierbij naar nieuwe samenwerkingsvormen tussen agribusiness, overheden, waterschappen, toeleveranciers en belangenbehartigers.
De kaders worden gegeven door het Convenant Gewasbescherming en de gebruiksnormen voor bemesting. Het project wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en DLV Plant. Opdrachtgever zijn de ministeries van LNV en VROM.