Nieuw


Nefyto Bulletin 2018/3

Met veel plezier melden we dat het digitale Nefyto Bulletin 2018/3 hier te lezen is!
Nefyto-Bulletin-18-3.jpg
 


Position paper Biodiversiteit en gewasbescherming
Er is veel maatschappelijke belangstelling voor biodiversiteit. Ook voor Nefyto en de aangesloten bedrijven is biodiversiteit een belangrijk thema. De Nefyto-deelnemers investeren daarom in initiatieven om de biodiversiteit te bevorderen.
Lees meer
 
Achterstand in beoordeling middelen geen risico voor de consument, maar wel voor het effectief middelenpakket voor telers
Afgelopen weekeinde berichtte dagblad Trouw dat er vertraging bij de herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen ontstaat door gebrek aan capaciteit bij de verantwoordelijke instanties. Het zou gaan om middelen die mogelijk gevaarlijk zijn voor mens en milieu. De indruk wordt gewekt dat hierdoor een risico ontstaat voor de consument.
Lees meer
 
Gewasbeschermingsmiddelen uitgelegd
“Wat zijn gewasbeschermingsmiddelen en waarom worden ze eigenlijk gebruikt?” Nefyto legt het uit!GBM-(1).JPG

Naast het ‘wat’ en ‘waarom’ van gewasbeschermingsmiddelen, wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan het toelatingssysteem en residuen op voedsel.
 
Nefyto Bulletin - Eerste digitale uitgave
Met trots presenteren wij na 24 jaar het Nefyto Bulletin op papier, de eerste digitale versie!
Aanmelden kan via deze link.
bull.png
Lees meer
 
Schoon water en gewasbescherming -AO Water 28 juni 2018
Op 28 juni a.s. vindt het Algemeen Overleg Water van de Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat plaats. Ter voorbereiding op dit overleg heeft Nefyto de notitie ‘Schoon water en gewasbescherming’ opgesteld.

Nefyto en de aangesloten bedrijven zetten zich actief in voor projecten en campagnes om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar water terug te dringen. Hiervoor zijn kennis, bewustwording, techniek en ambitie vier essentiële voorwaarden.

Lees meer
 
Nefyto Persbericht: Uitstel en aanpassing voorstellen beperkingen neonicotinoïden noodzakelijk
Nefyto vindt het onbegrijpelijk dat Minister Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer van 24 april 2018 aangeeft in te stemmen met het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van de drie neonicotinoïden imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin verder te beperken. Nefyto is van mening dat de Minister op 27 april in Brussel moet vragen om uitstel van stemming en aanpassing van het voorstel, in lijn met het advies van het Ctgb. 
Lees meer
 
Nefyto Bulletin maart 2018
Het eerste Nefyto Bulletin van 2018 is online! De kritische mening van Nefyto wordt uiteengezet over de lijsten gewasbeschermingsmiddelen die door Stichting Milieukeur worden gehanteerd. Tevens wordt het belang van een wetenschappelijke benadering bij zorgen om biodiversiteit en insecten in relatie tot gewasbeschermingsmiddelen benadrukt. Ook wordt de GBM FactChecker, de website die feiten en fabels rond gewasbeschermingsmiddelen onderzoekt, nogmaals onder de aandacht gebracht.
Lees meer
 
Op 28 februari 2018 heeft het Europese Voedselagentschap EFSA een nieuwe beoordeling van drie gewasbeschermingsmiddelen uit de neonicotinoïdengroep: imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam gepubliceerd.
 
Beoordeling is gebaseerd op niet-goedgekeurde regels voor bijenonderzoek
EFSA  heeft, net als bij eerdere beoordelingen van deze stoffen, gebruik gemaakt van concept (nog niet-goedgekeurde) regels voor bijenonderzoek, de Bee Guidance. Deze nieuwe regels zijn onwerkbaar.
Lees meer
 

Middelenlijsten SMK contraproductief en niet actueel
Nefyto ondersteunt initiatieven die leiden tot verduurzaming  van de gewasbescherming in de land- en tuinbouw. Nefyto zet echter vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het SMK-certificatieschema.
Lees meer


IPM zonder middelenlijsten is sleutel naar duurzame landbouw
Het SMK-certificatieschema voor plantaardige producten wordt herzien. Nefyto ondersteunt initiatieven die leiden tot verduurzaming  van de gewasbescherming in de land- en tuinbouw en de keuzes die SMK maakt ten aanzien van bijvoorbeeld het plan van aanpak IPM. Vraagtekens zet Nefyto bij de praktische uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het nieuwe conceptschema.
Lees meer
 
Persbericht: Nefyto partner in Nationale Bijenstrategie
Nefyto heeft op 22 januari 2018 samen met 43 andere partners
in aanwezigheid van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Nationale Bijenstrategie ondertekend.
Lees meer
 
Persbericht CLM: Loket Erfemissie Gewasbescherming verlengd
1.pngHet aanpakken van erfemissie is cruciaal om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Hulpmiddelen hierbij zijn informatieve kaarten, de erfemissiescan en het Loket Erfemissie Gewasbescherming. In 2018 wordt het Loket Erfemissie voortgezet en verbreed.
Lees meer
 
Persbericht: Nefyto publiceert afzetcijfers gewasbeschermingsmiddelen met uitgebreide toelichting

Medio december heeft Nefyto de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland gepubliceerd. De publicatie betreft niet alleen de cijfers van 2016, ook de trends vanaf 1990 worden inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Dit streven naar transparantie komt voort uit de visie en ambitie van Nefyto.
Lees meer
 


Persbericht: Nefyto presenteert de GBM Factchecker
‘Bijdragen aan kennis over gewasbeschermingsmiddelen en onbegrip en onduidelijkheid wegnemen’. Daarmee introduceerde www.gbmfactchecker.nlNefyto de GBM FactChecker tijdens de Nefyto Jaarvergadering op 12 december 2017 in het World Horti Center in Naaldwijk. Discussie voeren en de dialoog aangaan met de wetenschap, politici en met de maatschappij staan hierbij centraal.

Lees meer
 


Nefyto bulletin december 2017
De december-editie van het Nefyto Bulletin is in zijn geheel gewijd aan de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen. Op de voorpagina van deze speciale uitgave staat de totaalafzet van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland sinds 1990 weergegeven. De grafiek laat zien dat de totaalafzet (uitgedrukt in kilogram actieve stof) sinds 1990 licht is afgenomen. Nefyto verwacht dat de daling in de totaalafzet zal doorzetten. Dit is vooral te danken aan groeiende kennis en voortschrijdende technologische ontwikkeling, met daarin een belangrijke rol voor de precisielandbouw.

Lees meer
 Ontwikkelingen biodiversiteit
Op 29 november 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de ontwikkeling van de biodiversiteit en de mogelijke oorzaken daarvan. In de discussie over biodiversiteit worden landbouw en gewasbeschermingsmiddelen met enige regelmaat genoemd en hiermee in verband gebracht. In een brief aan de Tweede Kamer heeft Nefyto aangegeven zorg over de teruggang van de biodiversiteit te delen. Daarnaast heeft Nefyto in haar brief aangegeven welke inspanningen worden geleverd om gewasbescherming en biodiversiteit goed samen te laten gaan.
Lees meer
 
Flyer: Emissieroutes tijdens teeltwisseling
flyer-teeltwisseling-powerpoint-versie2.jpgNefyto heeft in samenwerking met LTO Glaskracht een flyer uitgebracht. De flyer benadrukt belangrijke punten voor de teler omtrent emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar water tijdens teeltwisseling op glastuinbouwbedrijven.
Tijdens de hectiek rondom teeltwisseling is het van belang om waterkwaliteit niet uit het oog te verliezen. Door het uitbrengen van de flyer willen LTO Glaskracht en Nefyto de teler een handvat bieden om waterstromen goed in beeld te houden.
De Nefyto bedrijven zullen de flyer breed verspreiden om zoveel mogelijk telers en adviseurs te bereiken.
Lees meer
 
Persbericht: Artemis en Nefyto starten juridische procedure tegen gebruiksverbod buiten de landbouw
De overheid heeft vorig jaar een verbod ingesteld op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en is voornemens om per 1 november 2017 dit verbod uit te breiden tot alle toepassingen buiten de landbouw. Ondanks bezwaren van Artemis en Nefyto zet de overheid dit verbod door. Genoemde organisaties vinden het verbod onrechtmatig, ongegrond en onwenselijk en hebben daarom besloten een juridische procedure tegen de Staat te starten.
Lees meer
 
Nefyto Bulletin september 2017
Het nieuwste Nefyto Bulletin is beschikbaar! In deze uitgave wordt aandacht gevraagd voor de teeltwisseling in de glastuinbouw en het verder terugbrengen van emissie hierbij. Ook vindt u informatie over de bestrijding van onkruid in de openbare ruimte, waaronder invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop. Tevens worden de laatste ontwikkelingen bij de STORL, met name over georganiseerde inzamelacties toegelicht.
Lees meer
 
Veldgids - Voorkom afspoeling en erosie
Naast drift en erfemissie vormen afspoeling en erosie vanaf percelen een risico voor verontreiniging van oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen. Nefyto heeft daarom een veldgids uitgebracht voor boeren en hun adviseurs die het risico van afspoeling en erosie willen reduceren. De basis hiervoor is een velddiagnose. Deze resulteert in risicoklassen en bijbehorende maatregelen.
De veldgids is gefinancierd door TOPPS.
 
Nefyto reactie op CLM Rapport “Neonicotinoids in European Agriculture”
Het CLM heeft – met ondersteuning van Avaaz en Triodos Foundation – een rapport uitgebracht over het belang van neonicotinoïden voor de Europese land- en tuinbouw en met raadpleging van deskundigen gekeken naar de mogelijkheden van alternatieven voor de toepassing van deze gewasbeschermingsmiddelen. Nefyto reageert als volgt op dit rapport.
Lees meer
 
Persbericht: Grote zorgen over politieke invloed op toelating gewasbeschermingsmiddelen
Recent heeft staatsecretaris Van Dam de Tweede Kamer meegedeeld in te stemmen met een voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van neonicotinoïden verder in te perken. Nefyto stelt vast dat de demissionaire staatssecretaris met zijn besluit wegbeweegt van het wetenschappelijke kader voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.
Klik hier voor de tekst van het persbericht.
 

Position paper Kleine toepassingen
Hoewel er al veel is gerealiseerd om kleine toepassingen te ondersteunen, zijn er steeds weer nieuwe uitdagingen.
Lees meer
 


Nefyto Bulletin juni 2017
Het nieuwste Nefyto Bulletin staat online! Hierin leest u over de rol van demofarms als discussieplatform over duurzame gewasbescherming.
Verder lichten het Ministerie van EZ en het Ctgb de inspanningen toe om de toelating van groene middelen te versnellen.
Ook komt aan bod hoe de bloembollensector aan de slag is met de beperking van erfemissie in het project ‘Schoon erf, schone sloot’.
Lees meer
 
Bevindingen Greenpeace over planten bij tuincentra
Telers van bloemen en tuinplanten mogen alleen maar gewasbeschermingsmiddelen gebruiken waarvan is vastgesteld dat ze veilig zijn. Nefyto veroordeelt het gebruik van niet-toegelaten middelen.

Een deel van de teelt van bloemen en tuinplanten, bijvoorbeeld het stekken van de planten, vindt plaats in het buitenland. Residuen van het buitenlandse gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen nog aanwezig zijn op planten die in Nederland worden verkocht. In dat geval hoeft geen sprake te zijn van illegaal gebruik.

Telers combineren verschillende gewasbeschermingstechnieken voor het beste resultaat. Het inzetten van gewasbeschermingsmiddelen is slechts één van de vele instrumenten om ziekten en plagen te voorkomen of te bestrijden. De bedrijven die gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen zijn continu bezig om hun middelenpakket te verduurzamen en verantwoord gebruik te stimuleren. Veel bedrijven zijn actief om groene gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen en op de markt te brengen.
 
KNPV-voorjaarsvergadering 11 mei 2017
Tijdens de KNPV-voorjaarsvergadering te Wageningen heeft Maritza van Assen, directeur van Nefyto, de nieuwe Nefyto-visie gepresenteerd.  Meer informatie vindt u op de website van de KNPV.
 
Afzetcijfers Nefyto-deelnemers 2015
De afzetcijfers van de Nefyto-deelnemers over 2015 kunt u hier vinden.
 
Nefyto Bulletin maart 2017
In het Nefyto Bulletin van maart 2017 leest u een interview met Luuk van Duijn van het Ctgb over “Hobbels voor Europese harmonisatie”.
Ook vindt u een artikel over de ondertekening door Nefyto van de Green Deal particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Tevens is een artikel gewijd aan de voorschriften van REACH voor de “Actieve brengplicht veiligheidsinformatiebladen.
Lees meer
 
Het belang van IPM
Nefyto heeft een infographic uitgebracht waarin beknopt het belang van geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM) wordt uitgelegd en hoe IPM in zijn werk gaat.
U kunt de infographic hier downloaden.
 
Persbericht: Engelse vertaling Nefyto Visie en Ambitie beschikbaar
Om de Nefyto Visie en Ambitie nog breder bekend te maken, is de korte versie nu in het Engels vertaald met als titel: Toward a sustainable and transparant future. De vier V’s zijn in de vertaling vier C’s geworden: Contribute, Commit, Connect and Communicate.

Algemeen, Persbericht, Vision
 


Persbericht: Green Deal over verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen getekend
Met het ondertekenen van de Green Deal wordt de gezamenlijke aanpak voor een verantwoord gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen door planten- en tuinliefhebbers onderstreept.
Lees meer
 
Nefyto Bulletin december 2016
In het Nefyto Bulletin van december 2016 leest u over de presentatie van de Nefyto Visie en Ambitie met als titel: “Duurzaam en helder naar de toekomst”. U vindt een artikel over precisielandbouw, waarin wordt beschreven welke bijdrage precisielandbouw aan verduurzaming kan leveren. En Nederland is voorloper in de zoektocht naar oplossingen voor kleine toepassingen.
Lees meer
 
Persbericht: Nefyto verwelkomt transparantie over toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de biologische teelt
SKAL heeft een lijst gepubliceerd met toegestane gewasbeschermingsmiddelen voor de biologische teelt. Nefyto is verheugd met deze stap naar meer transparantie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de biologische sector.
Lees meer
 
Duurzaam en helder naar de toekomst
Nefyto presenteert haar visie en ambitie 'Duurzaam en helder naar de toekomst'.
Lees meer


 
Nefyto dialogen opmaat naar Nefyto Visie
Staatssecretaris-Van-Dam-en-Carlos-Nijenhuis-24-10-2016.jpgStaatssecretaris Martijn van Dam ontving op maandag 24 oktober 2016 de verslagen van de Nefyto dialogen uit handen van Nefyto voorzitter Carlos Nijenhuis.
De verslagen van de dialoogsessies vindt u hier.

Nefyto - Dutch Crop Protection Association - behartigt belangen van bedrijven die
chemische & biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt.

 


 


 


Klik op het logo