Nieuw

Bevindingen Greenpeace over planten bij tuincentra
Telers van bloemen en tuinplanten mogen alleen maar gewasbeschermingsmiddelen gebruiken waarvan is vastgesteld dat ze veilig zijn. Nefyto veroordeelt het gebruik van niet-toegelaten middelen.

Een deel van de teelt van bloemen en tuinplanten, bijvoorbeeld het stekken van de planten, vindt plaats in het buitenland. Residuen van het buitenlandse gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen nog aanwezig zijn op planten die in Nederland worden verkocht. In dat geval hoeft geen sprake te zijn van illegaal gebruik.

Telers combineren verschillende gewasbeschermingstechnieken voor het beste resultaat. Het inzetten van gewasbeschermingsmiddelen is slechts één van de vele instrumenten om ziekten en plagen te voorkomen of te bestrijden. De bedrijven die gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen zijn continu bezig om hun middelenpakket te verduurzamen en verantwoord gebruik te stimuleren. Veel bedrijven zijn actief om groene gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen en op de markt te brengen.


KNPV-voorjaarsvergadering 11 mei 2017
Tijdens de KNPV-voorjaarsvergadering te Wageningen heeft Maritza van Assen, directeur van Nefyto, de nieuwe Nefyto-visie gepresenteerd.  Meer informatie vindt u op de website van de KNPV.


Afzetcijfers Nefyto-deelnemers 2015
De afzetcijfers van de Nefyto-deelnemers over 2015 kunt u hier vinden.


Nefyto Bulletin maart 2017
In het Nefyto Bulletin van maart 2017 leest u een interview met Luuk van Duijn van het Ctgb over “Hobbels voor Europese harmonisatie”.
Ook vindt u een artikel over de ondertekening door Nefyto van de Green Deal particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Tevens is een artikel gewijd aan de voorschriften van REACH voor de “Actieve brengplicht veiligheidsinformatiebladen.
Lees meer


Het belang van IPM
Nefyto heeft een infographic uitgebracht waarin beknopt het belang van geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM) wordt uitgelegd en hoe IPM in zijn werk gaat.
U kunt de infographic hier downloaden.


Persbericht: Engelse vertaling Nefyto Visie en Ambitie beschikbaar
Om de Nefyto Visie en Ambitie nog breder bekend te maken, is de korte versie nu in het Engels vertaald met als titel: Toward a sustainable and transparant future. De vier V’s zijn in de vertaling vier C’s geworden: Contribute, Commit, Connect and Communicate.

Algemeen, Persbericht, Vision
 


Persbericht: Green Deal over verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen getekend
Met het ondertekenen van de Green Deal wordt de gezamenlijke aanpak voor een verantwoord gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen door planten- en tuinliefhebbers onderstreept.
Lees meer


Nefyto Bulletin december 2016
In het Nefyto Bulletin van december 2016 leest u over de presentatie van de Nefyto Visie en Ambitie met als titel: “Duurzaam en helder naar de toekomst”. U vindt een artikel over precisielandbouw, waarin wordt beschreven welke bijdrage precisielandbouw aan verduurzaming kan leveren. En Nederland is voorloper in de zoektocht naar oplossingen voor kleine toepassingen.
Lees meer


Persbericht: Nefyto verwelkomt transparantie over toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de biologische teelt
SKAL heeft een lijst gepubliceerd met toegestane gewasbeschermingsmiddelen voor de biologische teelt. Nefyto is verheugd met deze stap naar meer transparantie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de biologische sector.
Lees meer


Duurzaam en helder naar de toekomst
Nefyto presenteert haar visie en ambitie 'Duurzaam en helder naar de toekomst'.
Lees meer
Nefyto dialogen opmaat naar Nefyto Visie
Staatssecretaris-Van-Dam-en-Carlos-Nijenhuis-24-10-2016.jpgStaatssecretaris Martijn van Dam ontving op maandag 24 oktober 2016 de verslagen van de Nefyto dialogen uit handen van Nefyto voorzitter Carlos Nijenhuis.
De verslagen van de dialoogsessies vindt u hier.


Nefyto Bulletin september 2016
In dit Nefyto Bulletin vindt u een artikel over de succesvolle Aardappeldemodag in augustus. U leest over het voorstel van de Europese Commissie voor criteria voor hormoonverstorende stoffen. In een interview met Stefanie de Kool van SMK wordt ingegaan op de verduurzaming van de gangbare productie in de land- en tuinbouw.
Lees meer


Reactie Nefyto op RIVM rapport "Bestrijdingsmiddelen in grondwater"
Uit een RIVM rapport dat deze week door de Minister van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat in een aantal gevallen te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater zijn aangetroffen. Nefyto betreurt dit, want de industrie onderschrijft het standpunt dat bronnen voor drinkwater schoon behoren te zijn.
Lees meer


Reactie Nefyto op Open Brief NBV
De voorzitter van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging heeft zich in een Open brief tot Nefyto gericht naar aanleiding van de publicatie door Nefyto van de Fact Sheet “Het gaat goed met de Bijen”.
In een reactie die Nefyto op 19 juli jl. stuurde aan de NBV wordt geconstateerd dat er geen verschil van inzicht is tussen Nefyto en de NBV: het gaat beter met de honingbij maar de leefomstandigheden van bijen behoeven verbetering.
Lees meer
 

Persbericht: Extra restricties middelengebruik onnodig en onwenselijk
Nefyto heeft kennisgenomen van het feit dat er afspraken worden gemaakt tussen enkele grote supermarkten en Greenpeace en Natuur & Milieu over het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van aardappelen, groente en fruit in Nederland. Nefyto vindt extra restricties onnodig en onwenselijk.
Lees meer


Inbreng Nefyto in publieke consultatie EU voorstel hormoonverstorende stoffen
Op 15 juni 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd op grond waarvan actieve stoffen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden kunnen worden gekwalificeerd als hormoonverstorend. Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de lidstaten.

Op 28 juli 2016 heeft Nefyto in het kader van de publieke consultatie een reactie op dit EU voorstel ingediend.


Analyse van eerste 500 Erfemissiescans: Verminderen emissie vanaf het erf vraagt nog steeds aandacht
Op de Topps-themamiddag “Emissiebeperking in de Praktijk” gehouden op donderdag 14 juli is ook de analyse van de eerste 500 scans van de Erfemissiescan Gewasbescherming gepresenteerd. Uit de analyse blijkt dat meer dan 90 procent van de agrariërs die de vragenlijst invulden verantwoord omgaat met restvloeistof na een bespuiting. Ongeveer 60 procent verspreidt de vloeistof verdund over het perceel. Anderen nemen de restvloeistof mee naar het erf voor zuivering of hergebruik.
Het persbericht over de analyse van de Erfemissierscan uitgebracht door de Toolbox Emissiebeperking kunt u hier dowloaden.


Het gaat goed met de bijen
Het-gaat-goed-met-de-bijen.PNGBijen en de gezondheid van bijen houdt veel mensen bezig.
Nefyto heeft daarom een fact sheet uitgebracht met als titel “Het gaat goed met de bijen”.
 


Nefyto Bulletin juni 2016
In het nieuwste Nefyto Bulletin wordt ingegaan op gebiedsgerichte handhaving door waterschappen en vindt u een interview met Prof. Zadoks over plantenziekten en hun invloed op de geschiedenis.
En hoe staan we er voor na 25 jaar EU harmonisatie van het toelatingsbeleid?
Lees meer
 


Persbericht: Teleurstelling over EU voorstel criteria hormoonverstorende stoffen
Op 15 juni heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor criteria voor hormoonverstorende stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen en biocioden. Na 6 jaar werk heeft de Commissie toch gekozen voor de WHO/ IPCS criteria, die ruim tien jaar geleden zijn ontwikkeld. Deze criteria vormen een goed startpunt, maar zijn op zichzelf niet geschikt als regelgeving. De industrie is teleurgesteld over deze uitkomst.
Lees meer
 


Persbericht: Nieuwe campagne Greenpeace levert geen positieve bijdrage
Vandaag is Greenpeace weer een campagne gestart tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze keer heeft Greenpeace het gemunt op de supermarkten en proberen ze burgers en consumenten tegen een drietal supermarkten op te zetten. Opnieuw is de bij als symbool van de campagne opgevoerd.
Lees meer


Nefyto bulletin 2016 - 1
In Nefyto bulletin 2016-1 vindt u een artikel over risk en hazard: twee verschillende begrippen die essentieel zijn om te onderscheiden. Verder een interview met Mark Montforts van het RIVM over het onderzoek naar blootstelling van omwonenden. Ook is een uitgebreid artikel opgenomen over emissiereductieplannen voor betere waterkwaliteit.
Lees meer

Nefyto - Dutch Crop Protection Association - behartigt belangen van bedrijven die
chemische & biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt. 


 


Klik op het logo